Ενημερωτικό 16.2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή. 0 εις το πηλίκον….

Ενημερωτικό 16ο 2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ Θέματα που αφορούσε η συνάντηση ~ Κάλυψη κενών ~ Ώρες σίτισης στα ολιγοθέσια μειονοτικά ολοήμερα και αριθμός μαθητών για λειτουργία

Ενημερωτικό 9.2016 αιρετών ΠΥΣΠΕ Τοποθετήσεις υπεραρίθμων, απομένοντα κενά, χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων για αποσπασμένους/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενους/ες απόσπασης, εκπαιδευτικούς στη διάθεση.

Ενημερωτικό 9.2018 Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

1 2 3 4 5 33