Εργασιακά δικαιώματα & Σύλλογος Διδασκόντων

 Τι προβλέπεται:

Α) Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου.

Β) Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Γ) Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος……….

Κατά συνέπεια:  Α) ΓΕΝΙΚΑ

~ Έχουμε στη συνεδρίαση τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο συνάδελφο ασχέτως χρόνων υπηρεσίας η σχέσεως εργασίας και τα διεκδικούμε.

~ Ζητάμε να καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων η γνώμη μας άσχετα εάν αυτή είναι πλειοψηφούσα η όχι. Αυτό είναι δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το νόμο και αναδεικνύει τη δημοκρατικότητα της συνεδρίασης. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά που δεν έχουν τηρηθεί με αυτό τον τρόπο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.

~ Επειδή οι εγκύκλιοι και οι διαταγές της διοίκησης δεν είναι νόμοι ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εφαρμογή μιας εγκυκλίου ή την υλοποίηση μιας διαταγής εάν την κρίνει ως παράνομη και αντισυνταγματική. 

~ Ο σύλλογος διδασκόντων  έχει δικαίωμα (και υποχρέωση ταυτόχρονα) να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που φτάνει στο σχολείο και αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση όλων των συναδέλφων.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων κατανέμει όλες τις εργασίες του σχολείου. Κάθε συνάδελφος έχει δικαίωμα να απαιτήσει δίκαιη κατανομή των εργασιών αυτών ασχέτως χρόνων υπηρεσίας γενικώς ή αρχαιότητας στο συγκεκριμένο σχολείο.

 Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

~ Υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος και την κατανομή των τάξεων και των μαθημάτων είναι ο σύλλογος διδασκόντων (και όχι ο διευθυντής) Το πρόγραμμα πρέπει να συντάσσεται ισοκατανέμοντας τα κενά, όπου δε μπορεί να αποφευχθούν (υποχρεωτικά κενά στο πρόγραμμα δεν υπάρχουν) και τις ώρες για ενισχυτική διδασκαλία, όπου περισσεύουν.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να διαμορφώνει μεταβατικά προγράμματα σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών, να αποφασίζει για την κάλυψη απουσιών συναδέλφων με ενιαίο τρόπο και γενικά να αποφασίζει όσα προαναφέρθηκαν για το ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να ζητά  από τους Σχολικούς Συμβούλους να εγκρίνουν το πρόγραμμα με την αποδοχή του αυτονόητου:  ότι κάθε απασχόληση και επιτήρηση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο ανάγεται στο διδακτικό ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει το δικαίωμα όταν σε ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών ή μαθητών με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, ή άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά με ειδικές ανάγκες, να προχωρήσει σε αποφάσεις για χωρισμό των τμημάτων σε δύο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να αρνηθεί με απόφασή του την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και γενικά δε μπορεί να υποχρεωθεί στην εφαρμογή διάφορων προγραμμάτων.

Γ) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

~ Ο συνδικαλισμός είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα τόσο του συλλόγου  διδασκόντων σαν συνόλου, όσο και κάθε συναδέλφου χωριστά.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων ή μέλη του (ή και οποιοσδήποτε άλλος) δεν μπορούν να εμποδίσουν εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το δικαίωμά  τους στην απεργία.     Καλούμε κάθε εκπαιδευτικό να καταγγείλει στο ΔΣ του Συλλόγου κάθε τυχόν προσπάθεια για να μην ασκηθεί το δικαίωμα της απεργίας. (Σημείωση: Η ημέρα απεργίας μετρά κανονικά σαν μέρα υπηρεσίας για τους αναπληρωτές παρά τις διασπειρόμενες κατά καιρούς φήμες για το αντίθετο).

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τυχόν συνδικαλιστικά ή άλλα πολιτικά κείμενα που φτάνουν στο σχολείο. Αυτό είναι απόρροια του προαναφερθέντος δικαιώματος στην ενημέρωση.

Επιπλέον διεκδικούμε

~ Κατάργηση όλων εκείνων των νόμων που περιορίζουν ή προσπαθούν να περιορίσουν τα δικαιώματα των συλλόγων διδασκόντων αναθέτοντάς τα σε ανώτερα εππιπεδα στην διοικητική πυραμίδα .Τέτοιοι νόμοι είναι ο 2986 για την αξιολόγηση , το καθηκοντολόγιο, ο νέος ΔΥΚ κ.α. Καμιά έκθεση αυτοαξιολόγησης από τους συλλόγους διδασκόντων στο τέλος της χρονιάς.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων να αποφασίζει ποιος είναι ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών στη σχολική πραγματικότητα για την κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου και όχι αυτό να γίνεται με «λογιστικό» τρόπο όπως σήμερα.

~ Όλοι οι εκπαιδευτικοί ελεύθεροι παραγωγοί  γνώσης με  ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων με αποφασιστικό ρόλο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία στα σχολεία.

Δε συμβιβαζόμαστε στις συνεδριάσεις των συλλόγων

Επειδή από την αμεσοδημοκρατική λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η παιδαγωγική μας ελευθερία, όσο και η κατανομή του χρόνου εργασίας μας και ο ελεύθερός μας χρόνος,

Επειδή οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να είναι τα κυρίαρχα όργανα που δημοκρατικά οργανώνουν και αποφασίζουν τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας,

· Δεν υποτασσόμαστε στη γνώμη και θέληση του συναδέλφου απλά επειδή είναι «παλαιότεροι» και «ξέρουν» περισσότερα. Εάν δεν γνωρίζουμε ζητάμε να πληροφορηθούμε τόσο το νομικό πλαίσιο του θέματος όσο και τις αντίστοιχες τυχόν αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων.

· Δεν υπογράφουμε πρακτικά εάν δεν καταγραφεί σε αυτά η άποψή μας και το σκεπτικό της , πλειοψηφούσα η όχι.

· Δεν δεχόμαστε υποκατάσταση των αρμοδιοτήτων του συλλόγου από άλλα άτομα (π.χ διευθυντής) γιατί αυτό απονεκρώνει το σύλλογο και τον καθιστά όργανο—φάντασμα.

· Διεκδικούμε όσα απορρέουν από τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

· Προσπαθούμε οι συζητήσεις του συλλόγου διδασκόντων να καταλήγουν σε αποφάσεις για να μη μεταφέρεται το δικαίωμα αυτό σε άλλο επίπεδο της διοικητικής πυραμίδας. (Σημείωση : μια αρνητική απόφαση είναι απόφαση π.χ σε προσπάθεια επιβολής υπερωριών)

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s